Nichtmetallische Spannungsreihe (basisch)

Liste nach Ordnungszahl sortiert
Neue Sortierung nach            
Nichtmetallische Spannungsreihe (basisch)
# OZ Name Nichtmetallische Spannungsreihe (basisch)
1. 1 Wasserstoff -2.25 V
2. 5 Bor -0.671 V
3. 6 Kohlenstoff 0.267 V
4. 7 Stickstoff -1.293 V
5. 8 Sauerstoff 0.401 V
6. 9 Fluor 2.866 V
7. 14 Silicium -0.73 V
8. 15 Phosphor -0.89 V
9. 16 Schwefel -0.48 V
10. 17 Chlor 1.358 V
11. 33 Arsen -1.37 V
12. 34 Selen -0.924 V
13. 35 Brom 1.065 V
14. 50 Zinn -1.316 V
15. 51 Antimon -1.338 V
16. 52 Tellur -1.14 V
17. 53 Iod 0.535 V
18. 83 Wismut -1.6 V
19. 84 Polonium -1.4 V
20. 85 Astat 0.25 V