23, Vanadium (V)

Freya Vanadis (Germ. Mythologie)

Massenwirkungsgesetz

         
   
  Ti V Cr  
  Zr Nb Mo  
         
 

Löslichkeitsprodukte:

Substanz Formel Reaktion pL β (g/L)

Ammoniummetavanadat NH4VO3 NH4VO3 ↔ NH4+ + VO3- 2.77 4.82•100
Lithiummetavanadat LiVO3 LiVO3 ↔ Li+ + VO3- 0.68 4.84•101
Silbermetavanadat AgVO3 AgVO3 ↔ Ag+ + VO3- 6.3 1.46•10-1
Thallium(I)metavanadat TlVO3 TlVO3 ↔ Tl+ + VO3- 3.08 8.75•100
Vanadium(III)hydroxid V(OH)3 V(OH)3 ↔ V3+ + 3OH- 34.4 1.12•10-7
Vanadyl(III)phosphat (VO)3PO4 (VO)3PO4 ↔ 3VO+ + PO43- 24.1 1.23•10-4
Vanadyl(IV)hydroxid VO(OH)2 VO(OH)2 ↔ VO2+ + 2OH- 22.13 2.67•10-6
Vanadyl(V)phosphat (VO2)3PO4 (VO2)3PO4 ↔ 3VO2+ + PO43- 24.1 1.42•10-4

Komplexdissoziationskonstanten:

Komplex Formel Reaktion pD

Dioxalatovanadylat(IV) VO(C2O4)22- VO(C2O4)22- ↔ VO2+ + 2C2O42- 1.5
Dioxalatovanadylat(V) VO2(C2O4)23- VO2(C2O4)23- ↔ VO2+ + 2C2O42- 11
Monosulfatovanadylat(V) VO2SO4- VO2SO4- ↔ VO2+ + SO42- 1.38
Tetrafluoridovanadylat(IV) VOF42- VOF42- ↔ VO2+ + 4F- 8.1
Tetrafluoridovanadylat(V) VO2F43- VO2F43- ↔ VO2+ + 4F- 7.1
Vanadium(II)-EDTA-Komplex V(EDTA)2- V(EDTA)2- ↔ V2+ + EDTA4- 12.7
Vanadium(III)-EDTA-Komplex V(EDTA)- V(EDTA)- ↔ V3+ + EDTA4- 25.9
Vanadyl(IV)-EDTA-Komplex VO(EDTA)2- VO(EDTA)2- ↔ VO2+ + EDTA4- 20.41