64, Gadolinium (Gd)

Johan Gadolin (finnischer Chemiker)

Säure-Base-Verhalten:

         
   
  Eu Gd Tb  
  Am Cm Bk  
         
   
 
   
   
   
   
   

Säure/Base-Verhalten der Gadolinium-Oxide:

  Reaktionen mit:
HF
100%
H2SO4
conc.
HCl
20%
CH3COOH
25%
H2O NH3
25%
NaOH 10%
kalt
NaOH 50%
heiß
NaOH liq.
400°C
Gd2O3 GdF3 Gd2(SO4)3 GdCl3 (CH3COO)3Gd Gd(OH)3 Gd(OH)3 Gd(OH)3 NaGd(OH)4 Na3Gd(OH)6
 
Legende: Lösung   Unlöslich   sauer →  neutral  → alkalisch  
 
 

pKS-Werte von Säure-Base-Paaren (HA + H2O ↔ H3O+ + A-) :

Säurename Formel pKS-Wert Basenname Formel pKB-Wert

Gadolinium-Ion Gd3+ 8.00 Hydroxo-Gadolinium-Ion Gd(OH)2+ 6
Hydroxo-Gadolinium-Ion Gd(OH)2+ 8.20 Dihydroxo-Gadolinium-Ion Gd(OH)2+ 5.8
Dihydroxo-Gadolinium-Ion Gd(OH)2+ 8.30 Gadoliniumhydroxid Gd(OH)3 5.7
Gadoliniumhydroxid Gd(OH)3 9.40 Tetrahydroxo-Gadolinat-Ion Gd(OH)4- 4.6