93, Neptunium (Np)

Neptun (röm. Mythologie), Planet Neptun

Säure-Base-Verhalten:

         
  Nd Pm Sm  
  U Np Pu  
   
         
   
 
   
   
   
   
   

pKS-Werte von Säure-Base-Paaren (HA + H2O ↔ H3O+ + A-) :

Säurename Formel pKS-Wert Basenname Formel pKB-Wert

Neptunium(III)-Ion Np3+ 7.43 Hydroxo-Neptunium(III)-Ion Np(OH)2+ 6.57

Neptunium(IV)-Ion Np4+ 0.09 Hydroxo-Neptunium(IV)-Ion Np(OH)3+ 13.91
Hydroxo-Neptunium(IV)-Ion Np(OH)3+ 0.78 Dihydroxo-Neptunium(IV)-Ion Np(OH)22+ 13.22
Dihydroxo-Neptunium(IV)-Ion Np(OH)22+ 3.43 Trihydroxo-Neptunium(IV)-Ion Np(OH)3+ 10.57
Trihydroxo-Neptunium(IV)-Ion Np(OH)3+ 5.30 Neptunium(IV)hydroxid Np(OH)4 8.7

Neptunyl(V)-Ion NpO2+ 11.3 Neptunyl(V)hydroxid NpO2(OH) 2.7
Neptunyl(V)hydroxid NpO2(OH) 12.3 Dihydroxo-Neptunylat(V)-Ion NpO(OH)2- 1.7

Neptunyl(VI)-Ion NpO22+ 5.10 Hydroxo-Neptunyl(VI)-Ion NpO2(OH)+ 8.9