Metallische Spannungsreihe (basisch)

Liste nach Ordnungszahl sortiert
Neue Sortierung nach            
Metallische Spannungsreihe (basisch)
# OZ Name Metallische Spannungsreihe (basisch)
1. 1 Wasserstoff -0.828 V
2. 3 Lithium -3.045 V
3. 4 Beryllium -2.63 V
4. 11 Natrium -2.71 V
5. 12 Magnesium -2.69 V
6. 13 Aluminium -2.328 V
7. 19 Kalium -2.924 V
8. 20 Calcium -3.02 V
9. 21 Scandium -2.6 V
10. 22 Titan -1.9 V
11. 23 Vanadium -0.709 V
12. 24 Chrom -1.33 V
13. 25 Mangan -1.56 V
14. 26 Eisen -0.89 V
15. 27 Cobalt -0.733 V
16. 28 Nickel -0.257 V
17. 29 Kupfer -0.219 V
18. 30 Zink -1.199 V
19. 31 Gallium -1.326 V
20. 32 Germanium -0.89 V
21. 37 Rubidium -2.924 V
22. 38 Strontium -2.88 V
23. 39 Yttrium -2.85 V
24. 40 Zirkonium -2.36 V
25. 41 Niob -1.926 V
26. 42 Molybdän -0.912 V
27. 43 Technetium 0.294 V
28. 44 Ruthenium -0.09 V
29. 45 Rhodium 0.022 V
30. 46 Palladium 0.07 V
31. 47 Silber 0.342 V
32. 48 Cadmium -0.67 V
33. 49 Indium -0.99 V
34. 50 Zinn -0.91 V
35. 51 Antimon -0.66 V
36. 52 Tellur -0.42 V
37. 55 Cäsium -2.923 V
38. 56 Barium -2.99 V
39. 57 Lanthan -2.9 V
40. 58 Cer -2.78 V
41. 59 Praseodym -2.79 V
42. 60 Neodym -2.78 V
43. 61 Promethium -2.76 V
44. 62 Samarium -2.78 V
45. 63 Europium -2.51 V
46. 64 Gadolinium -2.82 V
47. 65 Terbium -2.82 V
48. 66 Dysprosium -2.8 V
49. 67 Holmium -2.85 V
50. 68 Erbium -2.84 V
51. 69 Thulium -2.83 V
52. 70 Ytterbium -2.74 V
53. 71 Lutetium -2.83 V
54. 72 Hafnium -2.5 V
55. 73 Tantal -1.802 V
56. 74 Wolfram -1.074 V
57. 75 Rhenium -0.47 V
58. 76 Osmium -0.15 V
59. 77 Iridium 0.098 V
60. 78 Platin 0.14 V
61. 79 Gold 0.535 V
62. 80 Quecksilber 0.123 V
63. 81 Thallium -0.868 V
64. 82 Blei -0.54 V
65. 83 Wismut -0.452 V
66. 87 Francium -2.9 V
67. 88 Radium -2.99 V
68. 89 Actinium -2.5 V
69. 90 Thorium -2.56 V
70. 91 Protactinium -2.07 V
71. 92 Uran -2.225 V
72. 93 Neptunium -2.23 V
73. 94 Plutonium -2.46 V
74. 95 Americium -2.53 V
75. 96 Curium -2.53 V
76. 97 Berkelium -2.47 V
77. 98 Californium -2.44 V
78. 99 Einsteinium -2.38 V
79. 100 Fermium -2.37 V
80. 101 Mendelevium -2.13 V
81. 102 Nobelium -1.69 V
82. 103 Lawrencium -2.46 V